TH | EN

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Philosophy Vison Mission

ปรัชญา | วิสัยทัศน์  |  วัตถุประสงค์  | พันธกิจ  | อำนาจหน้าที่  

 

ปรัชญา

     มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา  อดทน  สู้งาน  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

 

วิสัยทัศน์

     เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร   วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
 • เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
 • เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
 • เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
 • เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
 • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร   วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
 • ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
 • สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
 • ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
 • พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อำนาจหน้าที่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทําการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนําไปใช้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในวิทยาการหลากหลายสาขาโดยมีศาสตร์ทางการเกษตร เป็นรากฐาน พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย อำนาจหน้าที่เช่นว่านั้นให้รวมถึง

(1) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จําหน่าย และแลกเปลี่ยน หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ ครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ จําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรือ  อุทิศให้ การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(2) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(3) รับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(4) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือ ระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย 

(5) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็น หุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วม ลงทุน ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินท่รีัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(6) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(7) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และ ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(8) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารกองทุน       ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(9) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

(10) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(11) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือ        ร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือนําผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมลงทุนกับนิติบุคคลที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าของโลก เพื่อนําเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้พัฒนาประเทศ       ในด้านต่าง ๆ

ที่มา : มาตรา 7 ประกอบกับมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐