TH | EN

ระดับปริญญาตรี

Bachelor's degree

ระดับปริญญาโท

Master's degree

ระดับปริญญาเอก

Doctoral degree

หลักสูตรนานาชาติ

International Program
ข่าวสารและกิจกรรม

MAEJO UNIVERSITY

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

งานวิจัยและนวัตกรรม
ข้อมูลสาธารณะ
ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร
แบบสำรวจเว็บไซต์
ศูนย์รับข้อร้องเรียน
สายตรงอธิการบดี
Q & A

ประกาศ | รับสมัครงาน | ประกวดราคา | จดหมายข่าว

MJU ONLINE

  • MJU SDG

MJU VIDEO

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ

ติดต่อมหาวิทยาลัย

เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053 873000 โทรสาร : 053 873015
maejo@mju.ac.th

Copyrights © 2021 Maejo University | All Rights Reserved