งานวิจัย/วิชาการ
ค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย
ระบบข้อมูลพืชผัก
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ปฏิทินมหาวิทยาลัย
ค้นหาบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร
สมุดโทรศัพท์
Web m@il
E-document
ค้นหาหนังสือห้องสมุด
วีดีทัศน์แนะนำม.แม่โจ้
แผนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานีวิทยุโทรทัศน์
เว็บไซต์หนังสือพิมพ
หน่วยงานภาครัฐ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบนเนอร์งานประชาสัมพันธ์


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์


วารสารประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ราย 2 เดือน : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่สังคมไทย               แม่โจ้ปริทัศน์ คือ วารสารราย 2 เดือน ที่จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรวบรวมเนื้อหาสาระวิชาการ และยุทธวิธีเกษตรสมัยใหม่จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ในรูปเล่มวารสารที่ทันสมัย มาตรฐานการพิมพ์ ขนาด A4 ความหนารวม 76 หน้า ปกหน้า หลัง กระดาษอาร์ต 4 สี เนื้อในกระดาษปอนด์ 4 สี และ 1 สี คอลัมน์และเนื้อหาเทคโนโลยีและวิชาการทางด้านการเกษตร วิทยาศาตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารการจัดการ เศรษฐศาตร์ ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม ข่าวสารรอบรั้วอินทนิล ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสัมภาษณ์พิเศษ


โทรศัพท์ 053-873052


อ่านวารสารแม่โจ้ปริทัศน์
ที่นี่