กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน IT


รหัส นศ.
กำหนดการสอบ
E-learning สำหรับสอบ
ค่าสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร
53-54-55-56
50 บาท
ห้องศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี
57-58-59
50 บาท
ห้องศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี

60
(Post-Test)

เฉพาะ นศ. ที่สมัครไม่ทันรอบ ธันวาคม 2560

ตารางสอบ รหัส 60 E-learning ICT รหัส 60 ฟรี เค้าเตอร์ห้องบริการอินเตอร์เน็ต
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 70 ปี


****นศ. สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.****

**ใช้รหัสบัตรประชาชนในการสมัครสอบ**
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-873296 (ในเวลาราชการ)

www.mju.ac.th/etesting

facebook : http://www.facebook.com/ETestingMaejo