ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
รักษาราชการแทนอธิการบดี


ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ


อาจารย์กฤษดา ภักดี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ


รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย


ผศ.พาวิน มะโนชัย
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

รศ.ดร.วีระพล ทองมา
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
 

อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดี
     

นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ
ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์สุดเขต สกุลอง
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
ผู้ช่วยอธิการบดี