ผศ.ดร.จำเนียร  ยศราช
อธิการบดี


อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

รศ.เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฟั้น
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศผศ.ดร. สถิตย์  วิมล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง


รศ.ดร.วีระพล ทองมา
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

ผศ.ดร.พาวิน
ผศ.พาวิน มะโนชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 

อาจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวณัฐฐิณีย์  สินฉิม
ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.สุรัตน์
ผศ.ดร.สุรัตน์  นักหล่อ
ผู้ช่วยอธิการบดี