Language Versions :  
search :
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร งานวิจัย พื้นที่มหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
  »   โครงสร้างคณะ   »   นโยบายคณะ
 
   
ป ร ะ วั ติ

        ปีพ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 10 แห่ง ขยายวิทยาเขต/ขยายพื้นที่การสอนไปยังภูมิภาคในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง

        ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ให้เป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ” ตามหนังสือที่ นร (สส) 1201/65 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2538 จึงเรียกโครงการนี้ว่า โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ” เป็นส่วนราชการหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในแรกเริ่มการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แต่งตั้งผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแพร่ เป็นคณะกรรมการบริการโครงการจัดตั้ง และระดมสมองในการดำเนินแผนงานแม่บทด้านวิชาการและว่าจ้างบริษัทเซาท์เทอร์นเอ็นจิเนียร์จำนวนเงิน 2.14 ล้านบาท ศึกษาและวางแผนแม่บททางกายภาพในปี พ.ศ. 2538 และเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้ต้องมีการปรับแผนแม่บทให้มีความสอดคล้องกับนโยบายภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยเองโดยให้มีการพัฒนาเป็นวิทยาเขตขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาในท้องถิ่น

        เมื่อได้รับการเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในปี 2542 ในชื่อว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ”( Maejo University Phrae Campus)  ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 3 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140

 
ป รั ช ญ า

Focus upon producing graduates who possess wit, patience, determination, virtue and morality in order to develop Thai agriculture-based society.

 
วิ สั ย ทั ศ น์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

 
พั น ธ กิ จ
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้น ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคน ทุกระดับ
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 6. สร้างและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
 7. 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ไปยังผู้ด้วยโอกาส และประชากรที่มี ความต้องการในการพัฒนาตนเองในทุกระดับ เพื่อพัฒนาตนเองในทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
 3. เพื่อสร้างงานวิจัย ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาทางด้าน การเรียนการสอนแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยืน
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ เป็น แหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ ทางวิชาการ วิชาชีพ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการ ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
 
 
ห ลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรี
» บริหารธุรกิจบัณฑิต ( บริหารธุรกิจ(การตลาด) ) » ศิลปศาสตรบัณฑิต ( พัฒนาการท่องเที่ยว )
» รัฐศาสตรบัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) » บัญชีบัณฑิต ( การบัญชี )
» ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การจัดการชุมชน ) » วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ )
» บริหารธุรกิจบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ) » เศรษฐศาสตรบัณฑิต ( เศรษฐศาสตร์ )
» วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เกษตรป่าไม้ )  
   
ระดับปริญญาตรี (สมทบ)
» รัฐศาสตรบัณฑิต ( รัฐศาสตร์ )  
» ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การจัดการชุมชน )  
 
สำหรับ นักศึกษา ...
»   คณะที่เปิดสอน
»   หลักสูตรที่เปิดสอน
»   แผนที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูลสารสนเทศ ม.แม่โจ้
»   ข้อมูลบุคลากร
»   ข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร
»   ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
»   ข้อมูลการบริการวิชาการ
»   ข้อมูลงานวิจัย
»   ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ : 00000000
เดือนนี้ : 00000324
ปีนี้ : 00006477
  ทั้งหมด : 00040843
 
 


© Maejo University. Chiangmai, Thailand 50290. (66) 5387-3000. Terms of Use | Copyright Complaints