Home | Site Map |          Version :
 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 053-873046-7
e-mail : maejo@mju.ac.th
กระดานถามตอบ คลิกที่นี่
  แม่โจ้กับการสนองงานพระราชดำริ
ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรง เยี่ยมพื้นที่ต่างๆ ของ จังหวัดภาคเหนือ ได้ทรงทอดพระเนตร เห็นชาวเขามีวิถี การดำรงชีพ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา อย่างไม่เปลี่ยนแปลงนับพันปี...
    ฐานการเรียนรู้
ให้บริการในการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ ทางด้านการเกษตร การวิจัย และการฝึกอบรมวิชาชีพ..
             
  งานวิจัย
งานด้านการบริหารงานวิจัย และบริหารโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากแหล่งทุนทั้งงบประมาณ แผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ จากแหล่งทุนภายนอก
    หลักสูตรอบรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดฝึกอบรม ตลอดทั้งปี โดยมีหลักสูตรที่ หลากหลาย สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป..
             
  ที่พัก
ฝ่ายฝึกอบรม สำนักวิจัยฯ ให้บริการห้องประชุม ห้องพักในราคาเป็นกันเอง ดังรายละเอียดในเว็บไซต์
    การเข้าศึกษาดูงาน
ผู้สนใจติดต่อเข้าศึกษาดูงาน สามารถสอบถาม ฐานการเรียนรู้ ที่ตรงตามความต้องการของท่านได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 053873046-7  และเพื่อความสะดวก โปรดประสานงานล่วงหน้า ก่อนเข้าศึกษาดูงานประมาณ 2 สัปดาห์
             
  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร

เป็นศูนย์กลางพัฒนาการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัย สู่ระดับนานาชาติ : ห้องสมุดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ และงานวิจัย
    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชา การการเกษตร
กองบรรณาธิการ
การเตรียมต้นฉบับ การเขียนเอกสารอ้างอิง

             
  ห้องสมุดงานวิจัย
เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการ ค้นคว้า และอ้างอิงแก่นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป
    ถอดรหัสนักวิจัย
รวบรวมผลงานความสำเร็จ ของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ในสาขาต่างๆ ในงาน "แม่โจ้ 2552–2553 ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ