:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

บริษัทบางรัก  คว้าโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
บริษัทบางรัก   (  Bangrak  Dummy  Company  )   สาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 2
( University Entrepreneurial Development Project #2 ) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา    สยามบรมราชกุมารี      ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมพัฒนาธุกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา
ได้นำเสนอผลงานร่วมกับ 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยบริษัทบางรัก ( Bangrak Dummy
Company ) สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถคว้าโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศธุกิจจำลองดีเด่นระดับ 5 ปีขึ้นไป
ได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกันหลังจากเคยทำได้ในปีที่ผ่านมา